Monday, November 29, 2010

காபிரின் ஆசை


தாங்களும் முஸ்லிம்களாக இருந்திருக்க வேண்டுமே, என்று காபிர்கள் பெரிதும் ஆசைப்படுவார்கள்.
(இம்மையில் தம் விருப்பம் போல்) புசித்துக் கொண்டும், சுகம் அனுபாவித்டுக் கொண்டும் இருக்க அவர்களை விட்டு விடுவீராக அவர்களுடைய வீணான ஆசைகள் (மறுமயிலிருந்தும்) அவர்களை பராக்காக்கி விட்டேன் 
(இதன் பலனைப்பின்னர்) அவர்கள் நன்கறிந்து கொள்வார்கள்.
எந்த ஊர்(வாசி)களையும் (அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக) அவர்களுக்கென குறிப்பிட்ட காலத்தவணையில் அன்றி நாம் அளித்து விடுவதுமில்லை.
எந்த ஒரு சமுதாயமும் தனக்குரிய தவணைக்கு முந்தவும் மாட்டார்கள் பிந்தவும் மாட்டார்கள்.
                                                        திருக் குர்ஆண் (15 :02 -5 )

மூசா தம் கூட்டத்தாரிடம்

மூசா தம் கூட்டத்தாரிடம் ஃபிர் அவ்னுடைய கூட்டத்தாரிடம் இருந்து (அல்லாஹ்) உங்களை காப்பாத்திய பொது,
அல்லாஹ் உங்களுக்கு புரிந்த அருள்கொடையை நினத்துப்பாருங்கள் அவர்களோ, உங்களை கொடிய வேதனையால் 
துன்புறுத்தியதுடன், உங்களுடைய ஆண் குழந்தைகளை அறுத் ( துக் கொலை செய்) தும் உங்கள் பெண் மக்களை (மட்டும்) உயிருடன் விட்டுக் கொண்டும் இருந்தார்கள் - இதில் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து உங்களுக்கு மகத்தான  சோதனை (ஏற்பட்டு) இருந்தது'' என்று கூறினார்.   
அல்குர் ஆண் : ( 14 : 6 ) 

பூமியில்

பூமியில் சற்றுப் பயணம் செய்து முன்னால் இருந்தவர்களின் முடிவு என்னவாயிற்று என்பதை பார்க்க வில்லையா? அவர்கள் உங்களை விட  வலிமை மிக்கவர்களாக  இருந்தார்கள் அவர்களும் பூமியில் விவசாயம் செய்தார்கள். 
இன்னும் நீங்கள் அதை (உழுது) பண்படுத்தியதைவிட அவர்கள் அதை அதிகமாகவே (உழுது) பண்படுத்தினார்கள். அவர்களிடமும் அவர்களுக்கான  (இறை) தூதர்கள் தெளிவான அத்டட்ச்களை கொண்டு வந்தார்கள் 
அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஒரு போதும் அநியாயம் செய்ய வில்லை. ஆனால், அவர்கள் தங்களுக்கு 
தாங்களே  அநியாயம் செய்து கொண்டார்கள். 
பிறகு, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வசனங்களை பொய்ப்பிக்க  முற்பட்டு, அவற்றை பரிகசித்துக் கொண்டும் இருந்ததனால் தீமை  செய்தவர்களின்  முடிவும் தீமையாகவெ  ஆயிற்று.
அல்லாஹ்தான் படைப்பை  துவங்குகிறான் பின்னர் அவனே அதை மீட்கிறான் பின்னர் அவனிடமே நீங்கள்  திரும்ப கொண்டு வரப்படுவீர்கள்.    (திருக்குர்ஆண் : 30௦ : 09)

நாம் செய்யும் பாவம்.

நாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பாவம் செய்கிறோம் எத்தனை நன்மை செய்கிறோம் என்று
நமக்கு தெரியாது. உங்கள் பாவம் மண்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் 5 வேளையும் தொழ வேண்டும்.
மனிதர்களே உங்கள் இறைவனையஞ்ச (நடந்து) கொள்ளுங்கள் இன்னும் அந்த (கியாமத்) குறித்துப் பயந்து கொள்ளுங்கள் (அந்நாளில்) தந்தை தன் மகனுக்கு பலன் அளிக்க மாட்டன் (அதேபோன்று) பிள்ளையும் தன் தந்தைக்கு
எதயும் நிறை வெற்றி வைக்க இயலாது நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி உண்மையானதாகும் 
ஆகவே இவ்வுலக வாழ்க்கை உங்களை மருட்டி ஏமாற்றி விட வேண்டாம் மருட்டி எமாற்றுபாவ(னாகிய சைத்தா)னும்
அல்லாஹ்வைக்குறித்து உங்களை மருட்டி எமாற்றதிருக்கட்டும்.  
குர் ஆண் : (31 :33 -34)

அனாதைப்பெண்கள்.

mehij(g; ngz;fisj; jpUkzk; nra;J mtH)fsplk; ePq;fs; epahakhf elf;f KbahJ vd;W gae;jPHfshdhy;> cq;fSf;Fg; gpbj;jkhd ngz;fis kze;J nfhs;Sq;fs; - ,uz;buz;lhfNth> Kk;%d;whfNth> ed;dhd;fhNth. Mdhy;> ePq;fs; (,tHfspilNa) epahakhf elf;f KbahJ vd;W gae;jhy;> xU ngz;izNa (kze;J nfhs;Sq;fs;)> my;yJ cq;fs; tyf;fuq;fSf;Fr; nrhe;jkhd (XH mbikg; ngz;izf; nfhz;L) NghJkhf;fpf; nfhs;Sq;fs; - ,JNt ePq;fs; mepahak; nra;ahkypUg;gjw;Fr; Rygkhd KiwahFk;.
ePq;fs; (kzk; nra;J nfhz;l) ngz;fSf;F mtHfSila k`H (jpUkzf;nfhil)fis kfpo;NthL (nfhilahf) nfhLj;JtpLq;fs; - mjpypUe;J VNjDk; xd;iw kdnkhg;gp mtHfs; cq;fSf;F nfhLj;jhy; mijj; jhuhskhf> kfpo;Tld; GrpAq;fs;.
திருக் குர்ஆண் : (4 : 3).

மர்யமுடைய மகனாகிய மஸீஹ் (ஈஸா)

''epr;rakhf kHaKila kfdhfpa k]P`; (<]h) jhd; my;yh`;"" 
vd;W $WfpwtHfs; cz;ikapNyNa epuhfhpg;gtHfs; MfptpllhHfs;;. Mdhy; k]P`; $wpdhH; '',];uhaPypd; re;jjpapdNu! vd;Dila ,iwtDk;> cq;fSila ,iwtDkhfpa my;yh`;it tzq;Fq;fs;"" vd;W. vdNt vtndhUtd; my;yh`;Tf;F ,iz fw;gpg;ghNdh mtDf;F my;yh`; Rtdgjpia epr;rakhf `uhkhf;fptpl;lhd;> NkYk; mtd; xJq;Fkplk; eufNkahFk;> mf;fpukf;fhuHfSf;F cjtpGhpgtH vtUkpy;iy.(5:72)

(egpNa!) my;yh`; jd; J}jHfis xd;W $l;Lk; (xU) ehspy; mtHfsplk; ''(ePq;fs; kdpjHfSf;F vd; J}ijr; NrHg;gpj;jNghJ) vd;d gjpy; mspf;fg;gl;BHfs;?"" vd;W Nfl;ghd;. mjw;F mtHfs;; ''mJgw;wp vq;fSf;F ve;j mwpjYk; ,y;iy. epr;rakhf ePjhd; kiwthdtw;iwnay;yhk; mwpe;jtd;"" vd;W $WthHfs;.(5:109)

 mg;nghOJ my;yh`; $Wthd;; ''kHaKila kfd; <]hNt ehd; ck;kPJk;> ck; jhahH kPJk; mUspa vd; ep/kj;ij (mUs; nfhilaia) epidT $Wk;. ghpRj;j Md;khitf; nfhz;L ckf;F cjtpaspj;J> ePH njhl;bypYk; (Foe;ijg; gUtj;jpYk;)> thypgg; gUtj;jpYk; kdpjHfsplk; Ngrr; nra;jijAk;> ,d;Dk; ehd; ckf;F Ntjj;ijAk;> Qhdj;ijAk;> jt;uhj;ijAk;> ,d;[PiyAk; fw;Wf; nfhLj;jijAk; (epidj;Jg; ghUk;). ,d;Dk; ePH fspkz;zpdhy; vd; cj;juitf; nfhz;L gwit tbtj;ijg; NghYz;lhf;fp mjpy; ePH CjpaNghJ mJ vd; cj;juitf; nfhz;L gwitahfpaijAk;> ,d;Dk; vd; cj;juitf; nfhz;L gpwtpf; FUlidAk;> ntz; F\;lf;fhuisAk; Rfg;gLj;jpaijAk;> (epidj;Jg; ghUk;). ,we;Njhiu vd; cj;juitf; nfhz;L (capHg;gpj;Jf; fy;yiwfspypUe;J) ntspg;gLj;jpaijAk; (epidj;Jg; ghUk;). md;wpAk; ,];uhaPypd; re;jjpapdhplk; ePH njspthd mj;jhl;rpfisf; nfhz;L te;jNghJ> mtHfspy; epuhfhpj;jtHfs;> '',J njspthd #dpaj;ijj; jtpu NtW ,y;iy"" vd;W $wpaNtis> mtHfs; (ckf;Fj; jPq;F nra;ahjthW) ehd; jLj;J tpl;lijAk; epidj;Jg; ghUk;.(5:110)